• ؋

ایا خدمات سیل.اف مجانی است ؟

خدمات سیل دات اف برای نشر اعلانات محدود مجانی میباشد.
اظافه از نشر اگر نیاز دارید در انصورت باید ممبرشیپ سالانه  سیل.اف مبلغ یکهزار افغانی میباشد را اخذ نماید

ایا میتوانیم بیش از چند مغاره یا فروشکا راجستر نمایم ؟

بلی شما بیش از یک مغازه متوانید به نما مختلف یا ادرس مختلف راجستر نماید.

هر گاه کس نخواهد در نشر اعلان در سیل.اف ادامه دهد کدام فیس باید پرداخت نماید ؟

نخیر 
خدمات تان اگر محدود باشد هیچ مصرف بالای شما نمیاید و اگر ممبر شیپ سالانه داشته باشید و نخواهید سالا دیگر تمدید نماید هیچ مصرف بالای شما نمیاید و شما حق دارید که ادامه دهد یا نه

تیم سیل دات اف بین ما مشتریان چی رول دارد

رول تیم سیل دات اف منحیث پل ارتباطی بین شما و مشتریان تان است
تیم سیل .اف در حق وقت با مشتریان شما بتماس نمیشود وشما مستقیم با مشتریان تان بتماس میشوید. 
برای تماس میتقیم تان با مشتریان تان باید شماره تیلفون ایمیل ادرس ادرس فزیکی و وی سایت یا صفحه فیس بک تانرا دقیق درج نماید. 

ایا سیل دات اف فیصدی از فروشات ما اخذ مینماید ؟

سیل.اف هرگز با مشتریان شما و فرشات شما در ارتباط نمیباشد و شما مستقبل استین و بدون پرداخت فیصدی برای سیل.اف فروشات تانرا انجام میدهید.
در صورت اگر کسی از شما بنمام سیل.اف فیصدی یا کمیشن بخواهد لطفا با شماره ذیل و یا ایمیل ادرس ذیل بنماس شوید.

0781-102030
info@sale.af